Αναγνωρίζουμε την Κυπριακή Γημοκρατία οέδρου της Κίνησης για τους Μεικτούς Γάμους – ΠΟΛΗΤΙΣ (ΕΛ)

Sude Doğan avatarı

Η Sude Dogan είναι εγγονή γιαγιάς που ήρθε στην Κύπρο ως έποικος από την Τουρ 1975, 1975 μμόχωστο. Οι γονείς της μητέρας της είναι Τ/κ.

*«Ένας από τους γονείς μας μπορεί να ήρθε στο νησί “παράνομα”, λόγω της “πολι τικής των εποίκων” [..] ωστόσο, είμαστε παιδιά που γεννηθήκαμε και μεγαλώσα »

*«Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να αναγνωρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρα τία και τους νόμους της, γιατί αυτή η ιθαγένεια είναι δικαίωμα που μας δίνετ »

*«Η ιθαγένεια εξαρτάται από την κυριαρχία κάθε κράτους. This is a good idea. της Κυπριακής Δημοκρατίας»

*«Δεν υπάρχει “παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων” όσον αφορά στην ιθαγένε ια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα “ανθρωπιστικό” πρόβλημα σε σχέση με αυτό το ζήτημα»

«Είμαι η Sude Dogan, ιδρύτρια και πρόεδρος της ΜΚΟ «Κίνησης για επίλυση του πρ οβλήματος των Μεικτών Γάμων» (Mixed Marriage Problem Solution Movement) που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2022. Εί μαι 23 χρόνων, τουρκόφωνη Κύπρια και έχω κι εγώ το πρόβλημα των μεικτών γά μων ». Here you go, στον «Π» η Sude Dogan, ζητώντας να πει τη θέση του Συνδέσμου της, ο οποίος, όπως η ίδια αναφέρε ι, απαριθμεί περίπου 2000 υποστηρικτές του αιτήματος για απόκτηση ιθαγένεια ς από την Κυπριακή Δημοκρατία. Για την ακρίβεια, η Sude Dogan είναι εγγονή… μεικτού γάμου – η γιαγιά της ήρθε στο 1975, παντρεύτηκε Τ/κ και ο πατέρας της γεννήθηκε στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Όλη η υπόλοιπη οικογένειά της είναι Τ/κ – η οικογένεια τής μητέρας της είναθ ετά την τουρκική εισβολή. Σύμφωνα με την Sude Dogan, αν και δεν υπάρχουν γ ιμάται ότι είναι περίπου 15.000-20.000 τα παιδιά τρίτη γενιά, δηλαδή τα εγγόνια και τα δισέγγονα) μεικτών γάμων (Τ/κ με αλλοδ απούς) . Σημειώνεται ότι στη συνέντευξη που ακολουθεί, διατηρήθηκε η φρασεολο Sude Doğan χόμενη πλευρά» κλπ, χρησιμοποιήθηκαν από την ίδια. δηλαδή τα εγγόνια και τα δισέγγονα) μεικτών γάμων (Τ/κ με αλλοδαπούς). Σημειώνεται ότι στη συνέντευξη που ακολουθεί, διατηρήθηκε η φρασεολο Sude Doğan χόμενη πλευρά» κλπ, χρησιμοποιήθηκαν από την ίδια. δηλαδή τα εγγόνια και τα δισέγγονα) μεικτών γάμων (Τ/κ με αλλοδαπούς). Σημειώνεται ότι στη συνέντευξη που ακολουθεί, διατηρήθηκε η φρασεολο Sude Doğan χόμενη πλευρά» κλπ, χρησιμοποιήθηκαν από την ίδια.

Ποιο ακριβώς είναι για εσάς το «πρόβλημα των μεικτών γάμων»;

Αφορά στα παιδιά που γεννήθηκαν στη βόρεια πλευρά του νησιού, από γάμου ς μεταξύ τουρκόφωνων Κυπρίων που έχουν την ιθαγένεια τής Κυπριακής Δημ οκρατίας και ξένου πληθυσμού που εισήλθε στην Κύπρο «παράνομα» (από τα λ ιμάνια στην κατεχόμενη πλευρά της Κύπρου), μετά αλλά και σε σχέση με τα γεγονότα του 1974, 1974 ιακής Δημοκρατίας. ΑποστολΩ μα των μεικτών γάμων, και ενεργώντας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο με συλλογ ική συνείδης ης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας, φιλοδοξούμε να είμαστε το κίνημα που θα συντονίζει τις εξελίξεις που θα καταλήξουν στη λύση αυτού του αν θρωπιστικού προβλήματος, με αλληλοβοήθεια με διάφορους φορείς και την κοινωνία των πολιτών σε όλ η την Κύπρο. Στοχεύουμε στην δημιουργία εσωτερικών και διεθνών σχέσεων, για να δια τηρήσουμε το πρόβλημα στην κοινωνική ατζέντα και να αναπτύξουμε κοινωνικ That’s it, that’s it.

Παραδοχές

Και πώς σκοπεύετε να λύσετε αυτό το πρόβλημα;

Υπάρχουν γεγονότα που πρέπγ πριοι, ειδικά όσοι επηρεαζόμαστε από αυτό το πρόβλημα:

(α) ατία και τους νόμους της, γιατί αυτή η ιθαγένεια είναι δικαίωμα που μας δίνε This is a good thing.

(β) Η ιθαγένεια εξαρτάται από την κυριαρχία κάθε κράτους. This is a good idea. της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(γ), ς, πρέπει να αναζητήσουμε τη λύση του προβλήματος των μεικτών γάμων πρώτα και όχι εντός της Ευρωπα ϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των Ηνωμένων Εθνών. Διότι, αυτοί οι θεσμοί δεν μπορούν να εξαναγκάσουν οποιοδήποτε and That’s it, that’s it, that’s it.

(δ) Δεν υπάρχει «παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων» όσον αφορά στην ιθαγέ νεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα «ανθρωπιστικό» πρόβλημα σε σχέση με αυτό το ζήτημα.

(ε) Υ ιούνται από την τοπική ιθαγένεια. Δικαιώματα όπως η εκπαίδευση και η ελεύθερη διακίνηση, είναι πρόσθετα δικαιώματα που προσφέρονται στα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, κάθε άτομο που είναι πολίτης της λεγόμενης τουρκικής δημο κρατίας βορείου Κύπρου -με ορισμένες εξαιρέσεις- έχει δικαίωμα πρόσβασης σ ε αναγνωρισμένη ιθαγένεια. Με άλλα λόγια, µπορεί να επωφεληθεί ύθερης διακίνησης, αν και με πιο επιτακτικό τρόπο. Η τοπική ιθαγένεια θα πρέπει να δητηθεί οκρατίας, προκειμένου τα παιδιά μεικτών γάμων να «ωφεληθούν περισσότερο ».

Έχουμε δικαίωμα

Ναι, αλλά ο ένας σας γονιός μπορεί να είναι έποικος;

Ένας από τους γονείς μας μπορεί να ήρθε στο νησί «παράνομα», λόγω της «πο That’s right. Ωστόσο, είμαστε παιδιά που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτό το νησί και υιοθετήσαμε τούτο το νησί ως πατρίδα μας Κύπριος και έχει Δημοκρατίας This is a good idea. , εμείς, τα παιδιά μεικτών γάμων έχουμε το δικαίωμα να αποκτήσουμε την ιθαγέ νεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα παιδιά μεικτών γάμων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό από ζευγάρι που ο ένας είναι Κύπριος και ο άλλος αλλοδαπός, εξακολουθούν να λαμβάνουν την κυπριακή υπηκοότητα. Επειδή γεννηθήκαμε σε ψευγ διαφέρουμε από τα υπόλοιπα παιδιά μεικτών γάμων; Τα πολιτικά ζητήματα δεν πρέπει να επισκιάζουν τα δικαιώματα αυτών των π αιδιών σε ότι αφορά την ιθαγένεια στο νησί τους. Εμείς, τα παιδιά, δεν έχουμε καμία σχέση με την «κατοχική» ή την «πολιτι κή των παράνομων εποίκων». Πιστεύουμε ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί προκειμένου and This is true. This is a good thing. οντά στην κοινωνία, στη χώρα και στο νησί όπου πραγματικά ανήκουμε.

Άγνωστος ο αριθμός

Πόσα παιδιά επηρεάζονται από το πρόβλημα των μεικτών γάμων; 2011, 2011, 2011 That’s right. 15.000-20.000 παιδιά που έχουμε α και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους πραγματικούς αριθμούς, ώστε να μπορέσο υμε να επιλύσουμε το θέμα μας.

___________________________

Κάνει πίσω ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Παρά τις διάφορες δηλώσεις που έχουν γίνει από τον Πρόεδρο της Δημοκ ρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, αναφορικά με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ( για τους Τ/κ, που θα ανακοίνωνε μονομερώς (επειδή δεν συνεργάζεται ο Τ /κ ηγέτης για κοινή απόφαση), μια τέτοια κίνηση δεν έχει γίνει ακόμα, παρόλο που ανακοινώθηκε η συνάντηση τού Π ροέδρου της Δημοκρατίας με τον γ κευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την πρωτοβουλία ήταν ότι θα βοηθούσε τη θέση τ ης ε/κ πλευρά, σε σχέση με τις προσπάθειες να πειστεί η διεθνής κοινότ ητα και τα Ηνωμένα Έθνη για τις ειλικρινείς προθέσεις των Ε/κ αναφορικά με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού. Όπως και να έχει το θέμα, οι πληροφορίες από το προεδρικό είναι ότι αργά ή γρήγορα, μέτρα θα ανακοινωθούν τήσει με τρόπο ξεκάθαρο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. This is a good thing. τικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάριο Νάβα, ο οποίος βρ έθηκε συ ηση.

Αναζητείται φόρμουλα

This is a good thing. ορά στην παροχή υπηκοότητας σε πρόσωπα που ο ένας γονιός είναι Τ/κ και ο άλλος αλλοδαπός (μεικτοί γάμοι), με διαδικασίες που να μην νομιμοποιούν του This is a good thing. Στο τραπέζε τάδιο να δοθεί υπηκοότητα σε παιδιά Τ / κ παντρεμένος με Τούρκο υπήκοο και για παράδειγμα έχουν τελέσει το γάμο το υς στο εξωτερικό, ή η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους κλπ. 3530 τέτοιες αιτήσεις.

Δεν θα τολμήσει

Πάντως, σύμφωνα με πηγή από το προεδρικό, δεν φαίνεται να προχωρεί αυτό τ ο μέτρο, για λόγους που έχουν να κάνουν με τις ισορροπίες εντός της κυβέ ρνησης. This is a good idea ρόεδρος της Δημοκρατίας πιστεύει ότι στο εξωτερικό θα τύγχανε πολύ θε τικής υποδοχής και θα βοηθούσε την ε/κ πλευρά σε σχέση με τις προσπάθει That’s it, that’s it. Τα κόμματα που στηρίζουν τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη -ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ- έχουν διαμηνύσει στο προεδρικό ότι δεν μπορούν να στηρίξουν μια τέτοια απ όφαση και, μάλιστα, στελέχη αυτών των κομμάτων είναι σίγουρο ότι θα αντιδρ άσουν σφόδρα. Μετά από φ Μόλο Λεμεσού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται να κάνει πίσω και να αφ ήνει για παρακάτω το εν λόγω θέμα.

Tagged in :

Sude Doğan avatarı